Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP thông báo đến Quý cổ đông về việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường như sau:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã cập nhật thông tin ứng cử viên bầu thành viên HĐQT theo đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông. Vui lòng tải tại đây

- Mẫu phiếu biểu quyết. Vui lòng tải tại đây

- Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Vui lòng tải tại đây

Trường hợp Quý cổ đông tham gia bỏ phiếu từ xa, vui lòng tải mẫu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử để thực hiện và gửi về Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh chậm nhất 17h00 ngày 29/09/2020.

23/09/2020
Liên hệ với chúng tôi