Hiển thị kết quả theo
Hiển thị kết quả theo X
Hiển thị kết quả theo:
Đặt lại
NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE
Mã số: 00146

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10% 
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE
Mã số: 00149

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15% 
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 25-5-5+TE
Mã số: 00153

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 25%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE
Mã số: 00155

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 27%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 27-6-6+2,6S
Mã số: 00159

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 27%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6%
Lưu huỳnh (S): 2,6%
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 13-19-19+TE
Mã số: 00167

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 13%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 19%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 19%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 16-16-8+5S+TE
Mã số: 00066

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 5%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau, màu

NPK Phú Mỹ 16-16-8+9S+TE
Mã số: 00063

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 9%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây: 

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn trái, Rau màu

NPK Phú Mỹ 16-16-8+10S+TE
Mã số: 00062

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 10%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây: 

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn trái, Rau màu

NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE
Mã số: 00061

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 13%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây: 

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn trái, Rau màu

Đối tác của chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi