Hiển thị kết quả theo
Hiển thị kết quả theo X
Hiển thị kết quả theo:
Đặt lại
Đạm Phú Mỹ
Mã số: 00056

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 46,3%
Biuret: 1%
Độ ẩm: 0,4%

Loại cây: 

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn trái, Rau màu

Đạm Phú Mỹ Kebo
Mã số: 09363

Thành phần: 

Đạm Tổng số (Nts):46%;

Bo (B): 500 ppm;

Kẽm (Zn): 500 ppm;

Biuret: 1,2%;
Độ ẩm: 1%

Loại cây: 

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn trái, Rau màu

Kali Phú Mỹ
Mã số: 00059

Thành phần: 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 61%
Độ ẩm: 0,5%

Loại cây:

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau, màu

 

NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE
Mã số: 00094

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 15-15-15
Mã số: 00095

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE
Mã số: 00098

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 16-8-17+TE
Mã số: 00103

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 17%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu
 

NPK Phú Mỹ 16-7-17+TE
Mã số: 00110

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 17%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE
Mã số: 00126

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 17%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

 

NPK Phú Mỹ 18-6-18+TE
Mã số: 00130

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 18%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu
 

NPK Phú Mỹ 19-9-19+TE
Mã số: 00139

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 19%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 19% 
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu
 

NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE
Mã số: 00141

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

Đối tác của chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi