Vào ngày 17/4/2019, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã diễn ra phiên họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông DPM với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 76,13% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong chương trình làm việc, ĐHĐCĐ đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch 2019. Các nội dung trên đều đã được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu đồng thuận cao.

Về kết quả SXKD 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành DPM. Nhìn chung, năm 2018 là năm thành công của DPM, với các chỉ tiêu về doanh thu (9.439 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế (871 tỷ đồng) đều vượt kế hoạch đã điều chỉnh và vượt xa so với kế hoạch được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ 2018. Với kết quả tích cực này, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2018, tương ứng 1.000 đ/cổ phiếu.

Năm 2019 dự kiến tình hình sẽ có nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng, nhà máy Đạm Phú Mỹ tạm dừng để bảo dưỡng lâu hơn dự kiến ban đầu, DPM đặt kế hoạch doanh thu 8.645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng. Để đảm bảo mức chia cổ tức vẫn là 10% như năm 2018, DPM đặt mục tiêu tiết giảm mạnh chi phí quản lý bán hàng; thù lao của HĐQT, Ban KS, Ban điều hành so với các năm trước.

Cũng tại phiên họp này ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 6 người, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Nghị quyết và các Biên bản phiên họp sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và điều lệ DPM.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên họp:

17/04/2019
Tin liên quan
​Lễ mừng công 'ký hợp đồng vận hành công trình thu gom khí mỏ Rồng - Đồi Mồi'
23/06/2020
Nhân dịp hoàn thiện việc ký kết Phụ lục 3 - Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng công
Đảng bộ PVFCCo nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh nội lực để thành công
29/05/2020
Đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị
Đảng bộ PVFCCo Nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh nội lực để thành công
28/05/2020
Đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị
Năm 2020, PVFCCo khởi đầu giai đoạn mới
06/05/2020
PVFCCo kết thúc năm 2019 cơ bản thành công, vượt qua nhiều thách thức 
Dấu ấn trí tuệ của người lao động PVFCCo
06/05/2020
Người ta hay nói, trí tuệ sẽ được soi sáng bởi một trái tim nồng nàn
Liên hệ với chúng tôi