slide

Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Tổng công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm. Hội đồng quản trị nhân danh Tổng Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Tổng công ty, trừ những vấn đế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Tổng Công ty.

HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí gồm có những ông/bà sau đây:

1. ông Lê Cự Tân- Chủ tịch HĐQT

2. bà Nguyễn Thị Hiền - Phó chủ tịch HĐQT

3. ông Đoàn Văn Nhuộm - Ủy viên HĐQT

4. ông Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên HĐQT


5.ông Louis T.Nguyen - Ủy viên HĐQT