slide

Cơ cấu tổ chức quản lý

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty, có quyền thảo luận, thông qua các báo cáo tài chính hàng năm; các báo cáo về kết quả kinh doanh của TCT; kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ, Ban KS; định hướng phát triển của TCT; kế hoạch kinh doanh hàng năm của TCT; bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty; bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, Ban KS và các quyền, nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều lệ TCT và pháp luật liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của TCT giữa hai kỳ ĐHĐCĐ, có toàn quyền nhân danh TCT quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của TCT, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

BAN KIỂM SOÁT:

Bao gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ TCT và pháp luật liên quan.

TỔNG GIÁM ĐỐC:

Tổng công ty có 01 Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng và các chức danh khác do HĐQT bổ nhiệm, có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ TCT và pháp luật liên quan.