slide

Cơ cấu tổ chức quản lý

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty, có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh; quyết định các chiến lược, phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư; tiến hành thảo luận thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty; bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát; và quyết định bộ máy tổ chức của Tổng Công ty (TCT).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

HĐQT là tổ chức quản lý cao nhất của TCT do ĐHĐCĐ bầu ra. HĐQT nhân danh TCT quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của TCT, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có quyền và nghĩa vụ giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong TCT.

BAN KIỂM SOÁT:

Bao gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm; BKS có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Tổng Giám Đốc và các Báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Tổng Giám Đốc.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Bao gồm 07 người: 01 Tổng giám đốc, 06 Phó Tổng giám đốc.
Tổng giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của TCT, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
Các Phó Tổng giám đốc giúp việc Tổng giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các nội dung công việc được phân công và những công việc được Tổng giám đốc uỷ quyền.