slide

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát: do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và các Báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Tổng Giám đốc.


1.Ông Huỳnh Kim Nhân - Trưởng ban Kiểm soát


2. Ông Lê Vinh Văn - Thành viên Ban kiểm soát

3. Ông Lương Phương - Thành viên Ban kiểm soát