slide

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau đây:


1.Ông Huỳnh Kim Nhân - Trưởng ban Kiểm soát


2. Ông Lê Vinh Văn - Thành viên Ban kiểm soát

3. Ông Lương Phương - Thành viên Ban kiểm soát