slide

Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc gồm: Tổng giám đốc, 06 Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng. 1. ông Đoàn Văn Nhuộm  - Tổng giám đốc Tổng công ty

2. ông Lê Văn Quốc Việt - Phó Tổng giám đốc 

3. ông Từ Cường - Phó Tổng giám đốc 


4. ông Dương Trí Hội - Phó Tổng giám đốc 

5. ông Hoàng Việt Dũng - Phó Tổng giám đốc 6. bà Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng giám đốc

7. bà Trần Thị Phương Thảo - Phó Tổng giám đốc

8. ông Võ Ngọc Phương - Kế toán trưởng