slide

Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc gồm: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng. 


 

1. Ông Lê Cự Tân  - Tổng giám đốc Tổng công ty

2. Ông Lê Văn Quốc Việt - Phó Tổng giám đốc 

3. Ông Từ Cường - Phó Tổng giám đốc 

4. Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng giám đốc

5. Bà Trần Thị Phương Thảo - Phó Tổng giám đốc

6. Ông Cao Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc
7. Ông Võ Ngọc Phương - Kế toán trưởng