slide

Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc gồm: Tổng giám đốc, 06 Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng. 


 

1. Ông Lê Cự Tân  - Tổng giám đốc Tổng công ty

2. Ông Lê Văn Quốc Việt - Phó Tổng giám đốc 

3. Ông Từ Cường - Phó Tổng giám đốc 


4. Ông Dương Trí Hội - Phó Tổng giám đốc 

5. Ông Hoàng Việt Dũng - Phó Tổng giám đốc 

6. Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng giám đốc

7. Bà Trần Thị Phương Thảo - Phó Tổng giám đốc

8. Ông Võ Ngọc Phương - Kế toán trưởng