slide

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của PVFCCo

Cơ cấu tổ chức quản lý

ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của TCT, có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh; quyết định các chiến lược, phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư; tiến hành thảo luận thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ của TCT; bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát; và quyết định bộ máy tổ chức của TCT

Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Tổng công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hội đồng quản trị nhân danh Tổng Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Tổng công ty, trừ những vấn đế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Tổng Công ty...

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát: do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và các Báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Tổng Giám đốc...

Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc gồm: 01 Tổng giám đốc, 06 Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng.