slide

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của PVFCCo

Cơ cấu tổ chức quản lý

ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của TCT.

Hội đồng quản trị

HĐQT gồm những thành viên sau đây:

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau đây:

Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc gồm: 01 Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng.