slide

Chiến lược phát triển và các dự án đầu tư

 

Mục tiêu phát triển đến năm 2035:

-  Duy trì vị thế là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón hàng đầu tại Việt Nam và đẩy mạnh xuất khẩu đi các nước.

-Phát triển lĩnh vực hóa chất, tập trung vào lĩnh vực hóa dầu. Doanh thu từ hóa chất chiếm 50% tổng doanh thu.

-Top 10 khu vực châu Á trong ngành phân bón và hóa chất.

Các dự án dài hạn:

-Nhà máy sản xuất NH3 và các dẫn xuất: tổng mức đầu tư khoảng 600 triệu USD, công suất 450.000 tấn/năm.

-Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và polystyren (PS): tổng mức đầu tư khoảng 900 triệu USD, tổng công suất: 700.000 tấn/năm.

Mở rộng thị trường quốc tế:

- Sản lượng kinh doanh quốc tế: khoảng 400.000 tấn/năm.

-Các thị trường chính: Nga, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Jordan, New Zealand...