slide

Công đoàn

I.                              GIỚI THIỆU CHUNG:

Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Công đoàn PVFCCo) tiền thân là Công đoàn Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được thành lập ngày 26/4/2004 theo Quyết định số 184/QĐ-CĐDK của Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chặng đường từ ngày đầu thành lập cho đến nay, Công đoàn PVFCCo luôn là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia cùng chính quyền phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, chế độ, chính sách của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của Tổng công ty. Bên cạnh đó, Công đoàn còn tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Phát động, tổ chức hoạt động và các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

II.                           QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Năm 2004: Công đoàn Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khíđược thành lập ngày 26/4/2004 theo Quyết định số 184/QĐ-CĐDK của Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam.Tại thời điểm thành lập, Công đoàn PVFCCo với 540 đoàn viên.

Năm 2005: Đại Hội Công đoàn Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí lần thứ I, nhiệm kỳ 2005-2007 được tổ chức vào ngày 12/4/2005 tại Tân Thành – BR-VT.

Năm 2007: Công đoàn cơ sở Công ty Phân đạm và  Hóa chất Dầu khí đổi tên thành Công đoàn cơ sở CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu Khí theo QĐ số 372/QĐ-CDDK ngày 20/9/2007 của Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Năm 2008: Đại Hội Công đoàn cơ sở CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu Khí lần thứ II, khóa II -  nhiệm kỳ 2008-2010, được tổ chức vào ngày 28/3/2008 tại Tân Thành – BR-VT, Tổng số Công đoàn CSTV trực thuộc là 10 đơn vị.

 Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí đổi tên thành Công đòan Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP Theo QĐ số 447/QĐ-CDDK ngày 02/07/2008 của Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí VN.

Năm 2010:Hội nghị giữa nhiệm kỳ, kéo dài nhiệm kỳ của BCH Công đoàn Tổng công ty khóa II thành 5 năm: 2008-2012, đồng thời kiện toàn BCH khóa II từ 9 Ủy viên BCH lên thành 15 UVBCH.

Năm 2012: Đại Hội Công đòan Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2017, được tổ chức vào ngày 02/11/2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh. BCH Công đoàn Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017 được công nhận theo Quyết định số 747/QĐ-CDDK ngày 14/11/2012 của Ban Thường vụ CĐ DKVN. Tổng số Công đoàn CSTV trực thuộc là 09 đơn vị.

Năm 2015: Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Công đoàn PVFCCo khóa III, giai đoạn 2012-2015, kiện toàn nhân sự Ban chấp hành CĐTCT, thành lập mới 01 CĐCSTV, nâng tổng số CĐCSTV từ 09 đơn vị lên 10 đơn vị.

Năm 2018: Đại hội Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023, được tổ chức vào ngày 21/01/2018 tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, BCH Công đoàn Tổng công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 được công nhận theo Quyết định số 110/QĐ-CDDK ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ CĐ DKVN.

Tổng số Công đoàn CSTV trực thuộc là 09 đơn vị

III.                       CƠ CẤU TỔ CHỨC:

BAN CHẤP HÀNH CĐTCT gồm 15 đồng chí:

1.     Đ/c Tống Xuân Phong – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

2.     Đ/c Nguyễn Đình Hùng – Phó Chủ tịch CĐTCT, Chủ tịch Công đoàn CSTV Nhà máy ĐPM

3.     Đ/c Đặng Quốc Hùng - Phó Chủ tịch CĐTCT, Chủ tịch Công đoàn CSTV Khối VPTCT

4.     Đ/c Phạm Mạnh Thuân - UV BTV CĐTCT, Chủ nhiệm UBKT

5.     Đ/c Dương Thị Lưu Tình - UV BTV CĐTCT, Trưởng ban Tài chính

6.     Đ/c Nguyễn Thị Hà - UV BCH CĐTCT, Trưởng ban Nữ công

7.     Đ/c Dương Hữu Thọ - Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty

8.     Đ/c Nguyễn Anh Hùng - Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty

9.     Đ/c Chử Lan Phương – Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty

10.   Đ/c Châu Minh Hiệp - UV BCH, Chủ tịch Công đoàn CSTV PVFCCo Tây Nam Bộ

11.   Đ/c Nguyễn Tiến Sỹ - UV BCH, Chủ tịch Công đoàn CSTV PVFCCo Đông Nam Bộ

12.    Đ/c Nguyễn Văn Quyền - UV BCH, Chủ tịch Công đoàn CSTV PVFCCo Miền Trung

13.    Đ/c Hoàng Thị Thu Hằng - UV BCH, Chủ tịch Công đoàn CSTV PVFCCo Miền Bắc

14.    Đ/c Phạm Đình Thủy - UV BCH, Chủ tịch Công đoàn CSTV PVFCCo Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất

15.    Đ/c Hồ Văn Hà – UV BCH, Chủ tịch Công đoàn CSTV Công ty CP Bao Bì Đạm Phú Mỹ

ỦY BAN KIỂM TRA gồm có 05 đồng chí:

1.     Đ/c Phạm Mạnh Thuân – UV.BTV CĐTCT, Chủ nhiệm UBKT

2.     Đ/c Phạm Đình Thủy - UV.BCH CĐTCT, Phó Chủ nhiệm UBKT

3.     Đ/c Lương Duy Hoàng - Uỷ viên UBKT

4.     Đ/c Đỗ Văn Thanh - Uỷ viên UBKT

5.     Đ/c Đặng Vũ Thường - Uỷ viên UBKT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 Tổng số các đơn vị trực thuộc Công đoàn PVFCCo gồm có các Công đoàn cơ sở thành viên với các đơn vị:

1.     Công đoàn CSTV Khối Văn phòng Tổng công ty

2.     Công đoàn CSTV Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất

3.     Công đoàn CSTV Nhà máy Đạm Phú Mỹ

4.     Công đoàn CSTV Công ty Cổ phần PBHCDK Đông Nam Bộ

5.     Công đoàn CSTV Công ty Cổ phần PBHCDK Tây Nam Bộ

6.     Công đoàn CSTV Công ty Cổ phần PBHCDK Miền Trung

7.     Công đoàn CSTV Công ty Cổ phần PBHCDK Miền Bắc

8.     Công đoàn CSTV Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

9.     Công đoàn CSTV Chi nhánh TCT – Ban QLDA Chuyên ngành Phân bón & Hóa chất

 IV.           CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1.     Các danh hiệu thi đua đã đạt được:

Năm 2006: đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Năm 2007: đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh

Năm 2008-2017: đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

2.     Các hình thức khen thưởng:

-               Năm 2008: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

-               Năm 2009: Cờ thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

-               Năm 2010: Cờ thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

-               Năm 2011: Cờ thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

-               Năm 2012: Cờ thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

-               Năm 2013: Cờ thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

-               Năm 2014: Huân chương lao động Hạng Ba.

-               Năm 2014: Cờ thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

-               Năm 2015: Cờ thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

-               Năm 2015: Cờ thi đua giữa nhiệm kỳ 2012-2015 của CĐ Dầu Khí Việt Nam.

-               Năm 2016: Cờ Thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

-                 Năm 2017: Cờ Thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

V.                           MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

Đại hội Công đòan PVFCCo lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2017

Nhận cờ thi đua của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Hội nghị BCH Công đoàn PVFCCo lần thứ II

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005-2010

Hội thi An toàn – Vệ sinh viên năm 2013

Hội thi nấu ăn và cắm hoa của nam CBCNV nhân Ngày 8/3/2013

 

“Vượt thách thức để thành công” – là chủ đề cho hoạt động teambuilding của PVFCCo năm 2012

Hội diễn Văn nghệ quần chúng năm 2009

Giao lưu bóng đá

Đ/c Trần Thị Phương Thảo – Nguyên Chủ tịch CĐTCT khóa II và đ/c An Thị Kim Thanh – Nguyên UV BTV, Trưởng ban Tài chính CĐ khóa II trong chương trình  trao quà “Tết vì người nghèo” năm 2012 tại mái ấm Thiện Duyên – H. Củ Chi - TpHCM

Đ/c Tống Xuân Phong – Chủ tịch CĐTCT trao tiền ủng hộ của CBCNV cho các Nghiệp đoàn Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi – năm 2012


Đ/c Tống Xuân Phong – Chủ tịch CĐTCT trao quà tặng Tết vì người ngheo năm 2013


Đ/c Trương Thế Vinh -  Phó Chủ tịch CĐTCT  trao tặng quà Tết vì người nghèo tại mái ấm Thiên Phước – Củ Chi – Năm 2014