slide

Thông điệp của ban lãnh đạo

 

Tổng quan

Hiện nay, PVFCCo đã xác định được vị thế là một trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón lớn nhất Việt nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành nông nghiệp nước nhà. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân lực trình độ cao, tác phong chuyên nghiệp của PVFCCo là bằng chứng về tài năng, trí tuệ của con người Việt Nam, yếu tố quan trọng nhất trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước....

Giới thiệu

tổng quan

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (tên viết tắt là PVFCCo, tiền thân là Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 02/2003/QĐ-VPCP ngày 28/03/2003 của Bộ trưởng ...

Công đoàn

tổng quan

Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Công đoàn PVFCCo) tiền thân là Công đoàn Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được thành lập ngày 26/4/2004 theo Quyết định số 184/QĐ-CĐDK của Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam. ...