slide

Thông báo về danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

10/04/2019

 

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP xin thông báo nội dung cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

-Danh sách các ứng cử viên do các cổ đông đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

-Cập nhật nội dung tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận.

Toàn văn tài liệu phiên họp đã cập nhật các nội dung trên, quý cổ đông vui lòng xem tại đây.

Trân trọng.