slide

Thông báo Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

06/04/2019

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP xin thông báo Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

- Tài liệu họp ĐHDCĐ, vui lòng xem tại đây.

- Mẫu phiếu biểu quyết, vui lòng xem tại đây

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, vui lòng xem tại đây.

Kính đề nghị Quý Cổ đông quan tâm và theo dõi thường xuyên website Tổng công ty để được cập nhật nội dung tài liệu họp và nội dung khác liên quan đến phiên họp (nếu có).

Trân trọng!