slide

Xăng Dầu chuẩn nguồn gốc

27/11/2019

PVN và các đơn vị BSR,PVOIL,PVNDB cam kết "Xăng dầu chuẩn nguồn gốc"

Link: http://www.youtube.com/watch?v=AnTCorRyc10