slide

PVFCCo SW tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên 2018

13/04/2018

Ngày 12/04/2018 tại TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCo SW- mã chứng khoán PSW) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên 2018. Tham dự chương trình, đại diện Công ty mẹ - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), có bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Trần Thị Phương Thảo - Phó Tổng giám đốc, bà Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các Ban thuộc PVFCCo. Về phía lãnh đạo PVFCCo SW có ông Phạm Quý Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trịnh Văn Khiêm - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc PVFCCo SW, bà Mai Hồng Khánh – Trưởng ban kiểm soát, cùng sự hiện diện của 34 cổ đông và người đại diện cổ đông đang nắm giữ 15.139.520 cổ phần, tương ứng 89.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVFCCo SW. 

Tại phiên họp, PVFCCo SW đã trình cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung: Phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017, báo cáo tình hình kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017- kế hoạch và định hướng năm 2018, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017- kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2018, công bố báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo lương/thưởng/thù lao và lợi ích khác của Hội động quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Đại hội cũng đã thông qua các tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty; tờ trình thông qua ủy quyền phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 cho HĐQT; tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty; tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ông Phạm Quý Hiển cho biết: Qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội cho thấy năm 2017 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với lĩnh vực kinh doanh phân bón, như: thời tiết khắc nghiệt, dư thừa nguồn cung, phân bón giá rẻ kém chất lượng,… đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVFCCo SW. Tuy nhiên với sự chỉ đạo, ủng hộ của PVFCCo, sự đồng hành của các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông, Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên – người lao động tại PVFCCo SW đã nỗ lực để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017, cụ thể: tiêu thụ 298.425,842 tấn, đạt 102,91% kế hoạch năm 2017, tổng doanh thu và thu nhập thực hiện 2.046,20 tỷ đồng, đạt 101,74% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế thực hiện 12,46 tỷ đồng, đạt 101,29% kế hoạch năm 2017.

Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp đã dành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi, chất vấn của cổ đông về các báo cáo liên quan. Đại diện lãnh đạo PVFCCo, bà Nguyễn Thị Hiền cũng đã có những giải đáp rõ ràng đối với những thắc mắc của cổ đông về cổ tức, về hiệu quả hoạt động của đơn vị trong những năm qua, chia sẻ những khó khăn của đơn vị, đồng thời kêu gọi các cổ đông cùng tập thể Ban lãnh đạo Công ty phát huy trí tuệ tập thể trong việc đề ra các ý tưởng/giải pháp tạo bước tăng trưởng bền vững về doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả hoạt động cho Công ty trong giai đoạn mới… Bà Nguyễn Thị Hiền khẳng định PVFCCo sẽ luôn có những chỉ đạo kịp thời, giám sát, đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để PVFCCo SW phát triển hiệu quả, bền vững, bảo toàn và phát triển vốn của Cổ đông.

Sau gần 4 giờ làm việc nghiêm túc, hiệu quả, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của PVFCCo SW đã kết thúc thành công khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối. BLĐ PVFCCo SW cam kết trong năm 2018, PVFCCo SW sẽ luôn chủ động thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, triển khai nhiều phương án kinh doanh sao cho tiết kiệm tối đa chi phí, tiến hành rà soát các hoạt động bán hàng, giao nhận, kho bãi, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tận dụng tối đa các nguồn lực tại đơn vị để hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao phó.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị PVFCCo giải đáp những thắc mắc, chất vấn của cổ đông tại phiên họp.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ông Phạm Quý Hiển – Chủ tịch Hội đồng quản trị PVFCCo SW trình bày trước Đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 – kế hoạch và định hướng năm 2018

Ông Trịnh Văn Khiêm – Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc PVFCC SW trình bày báo cáo tình hình kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Ông Lê Thanh Tùng - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc PVFCCo SW thông qua nội dung tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty