slide

Tăng thuế nhập khẩu urê từ 3% lên 6%

10/09/2014

Ngày 10/9/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 131/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng Urê (có hoặc không ở trong dung dịch nước) từ 3% lên 6%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2014./.