slide

Thông báo về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

THÔNG BÁO V/v: cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- CTCP ...

26/04/2010

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số:

26/04/2010

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

THÔNG BÁO V/v: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón

13/04/2010