slide

Điều chỉnh BCTC năm 2016 và 2017 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước

09/11/2018


Vui lòng xem tại đây.