slide

Nghị quyết thông qua điều lệ TCT sửa đổi

Xem tại đây.