slide

Báo cáo tài chính quý IV/2016

Ngày đăng:20/01/2017

PVFCCo công bố BCTC quý 3/2016

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố BCTC quý 3/2016

Ngày đăng:19/10/2016

PVFCCo công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 sau kiểm toán

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí xin công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2016 sau kiểm toán

Ngày đăng:12/08/2016

PVFCCo thông báo Báo cáo Tài chính quý II/2016

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí xin công bố BCTC quý II/2016.

Ngày đăng:20/07/2016

Báo cáo tài chính công ty 2016

Ngày đăng:29/04/2016