slide

Chi nhánh kinh doanh hóa chất dầu khí

Địa chỉ: Lầu 6, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: 02839 118 126                            – Fax: 02839 118 127

Tổng công ty đã thành lập Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hóa chất dầu khí.