Thực hiện theo công văn số 869/XTTM-QLXTTM ngày 11/05/2017